นายก อบต.ตะลุโบะ


ข้อมูลการดำเนินงาน

 

history

Talubo Sub-district, originally a community, there were marshes, rivers, canals, the Tanee River that stretched to converge with

The sea is located in Moo 7, a shallow plain next to the river. very deep canal Which has the appearance of a whirlpool, a large bung, which has a story told repeatedly, this bung used to live with a large aquatic animal called an albino crocodile. In the area called Bueng Lubo or in the local language (Jawi) that Tulue Bo and since then finally changed to Talubo until today 

   Office of Talubo Subdistrict Administrative Organization, Muang District, Pattani Province Established on December   16  , 1996   according to the announcement of the Ministry of Interior regarding the establishment of a sub-district administrative organization Published in the Royal Gazette on December 26, 1996, Page 142, No. 1411, Volume 113, Special Section 52 Ngor, signed by Mr. Senor Thienthong,    Minister of Interior, dated  December  16  , 1996.  

This notification of the Ministry of Interior shall come into force after the expiration of sixty days from the date of its  publication in the Government Gazette." Published in the Government Gazette, Volume   113   , Special Section  52  Ngor, dated  December  25  , 1996.

1. General condition/visual appearance

          1.1  Location   Talubo Sub-district has a general terrain of plains. Conditions of land use, most of the area is used for the occupation of agriculture. Located in the north of the Gulf of Thailand It is part of the division of regional administrative divisions. (Mueang Pattani District) with a total of 10 sub-districts. Talubo Sub-district has a border connecting to the municipality and is located approximately 2.5 kilometers from Muang Pattani District Office as follows:

          1.2  Territory

          The north is adjacent to the Bana Subdistrict Administrative Organization, Muang District, Pattani Province.

          The south is adjacent to Barahho Subdistrict Administrative Organization, Muang District, Pattani Province.

          The east is adjacent to Khlong Maning Subdistrict Administrative Organization, Muang District, Pattani Province.

          West: adjacent to Pattani municipality, Muang district, Pattani province

1.3 Characteristics of administrative divisions of Talubo Subdistrict Administrative Organization subdivided area

Divided into 9 villages:

number

at

 

community/village

household

all

Population (people)

Total

(person)

 

note

man

female

1

Barrow's house

644

423

461

884

 

2

Barojarang's house

274

523

502

1025

3

Baer Kuwong House

218

399

414

813

 

4

Baan Bearabu Yasamilae

50

105

127

232

 

5

Paka's house

77

157

172

329

 

6

padae bong house

111

347

323

670

 

7

Ban Talubo

398

639

634

1,273

 

8

Durahe House

396

599

583

1,182

 

9

Pu Po House

285

482

519

1001

 

together

2,453

3,674

3,735

7,409

 

    (Information as of February 2014 from the Muang Pattani District Registration Administration Office  

Department of Provincial Administration, Ministry of Interior)

2 economic conditions

                   Occupation of people in the area of ​​Talubo Subdistrict Administrative Organization Most of them still adhere to the traditional way of life and will do their main occupations as follows:

- Occupation, integrated agriculture, including Annual rice farming, planting vegetables

     kitchen gardens, household animal husbandry, and mixed plantations.

- General occupations, including general contractors Occupation, private business, contractors, various service technicians

- Different types of trades

- other professions 

                    Business units in the Bana Subdistrict Administrative Organization, self-employed
                             - 1 factory
                             - 17 companies / department stores / shops
                             - 3 gas/gas stations

 

3. Social conditions

                   Talubo Sub-district has various administrative structures within the service area of ​​Talubo Subdistrict Administrative Organization under district and provincial level supervision as follows:

3.1 Educational Service Area Office (OBEC), including

          Ban Talubo Community School, Village No. 2, Ban Barojarang

          Ban Jarang Bong Or School, Village No. 5, Ban Paka

 

3.2 Private Educational Service Area Offices, namely

                   2 religious schools

                   Two child development centers

 

3.3 Public interest religious institutions and organizations

          - 1 Orphanage Foundation

          - 7 mosques

          - 2 mosques

                        - Tadika Center, Pattani Province, amount 1 place

         3.4 District/Provincial Health Service Offices

                             - 1 sub-district health promotion hospital

                             - The rate of having and using the community's flushing toilets is 100 percent.

 

3.5 Provincial Agricultural Extension and Cooperatives Office, namely

                    - Rubber Replanting Aid Fund, Moo 1, Ban Brae

                    - Village Agricultural Transmission Center

 

3.6 Regional and local government administration, namely

              - Sub-District Administration Center (Department of Provincial Administration)

          - Talubo Subdistrict Administrative Organization (Department of Local Administration) 

4. Important traditions of the local community, Tambon Talubo

                   local customs It is considered a model that has been handed down from the past to the present. is the thing to know

as a root to pass on this good example to future generations which the population of Talubo Sub-district in most cases

Respect Islam as a spiritual anchor. especially those related to practice and use.

Daily life of Talubo sub-district communities, which are

                   local traditions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         - wedding traditionsSouthern Thai Muslims There is a tradition of marriage that is different from that of Thai Buddhists, both because they must comply with the religious commandments and cannot be violated. Choosing a spouse for Thai Muslims must be in accordance with the religious commandment that must marry a Muslim together only In the case of a non-religious person must first accept Islam Thai Muslim ceremonies adhere to Islamic rules and principles. which has difference From Thai Buddhists, it is a man who can marry 4 women at the same time, but with the condition that he must take care of him. This is to help widows, destitute women, and there are also various regulations, for example, if the husband leaves the house for more than 3 days without his wife's consent, a complaint to the Islamic Committee must be considered and the husband must provide alimony. or the husband has left home for more than 6 months without his wife's consent Considered to be out of being husband and wife, the wedding ceremony must be signed by the imam, the groom, the bride, the female father. and witnesses in important books as evidence the ceremony is complete Traditional marriage in the village And there will be a wedding ceremony (Makae Pu Lo) starting from the procession of the groom and the groom to the bride's house, whether or not to have it. important khan Consists of money or "Mahar" items, Khan Mak, Khan Betel, Khan Kon Mhan (if engaged and married on the same day), in addition, they are various sweets, which the woman invites her parents' relatives to attend the ceremony called "Makae Pulo ” (eating sticky), while the man invites his relatives to call him “Mang Ngu Na”, that is, invite him to meet the bride and have a meal together.

                   - Makay Pulo is the local Malay language of the 3 southern provinces. corresponds to Thai language “Kin Niaw” is popular among both Thai Buddhists and Southern Muslims. Means a feast in a wedding, a circumcision ceremony, or to make money for any activity. But going to eat like a general feast, originally assumed they would really eat sticky rice. Events and the environment have changed to become rice to this day.

                    - birth traditions   Most of Thai Muslims are similar to Thai Buddhists. Originally, pregnant women would give birth and give birth to midwives, which is called "mabidae or tobidae". A husband or religious person will "adhan" or "bush" (speaking in ear) to the baby, saying a message about the remembrance of Allah. and Prophet Muhammad prophet of islam About 7 days after the baby is born, there will be a shaving ceremony. Naming and Aqeekah which can be done concurrently at the same time But nowadays people are more educated and various technologies are progressing. Therefore, pregnant women switched to antenatal care and gave birth to doctors at most hospitals until now.

                    - The tradition of circumcision  (Masoyawi) is one of the rituals of Islam. That all Muslims strictly observe. The word "Mawo Yawi" in Malay means cutting the foreskin This ceremony is not only performed by Muslim Thai people in the southern provinces of Thailand. Although Jews and Christians used to practice it before but later broke up like other religions, mawojawi is practiced on Children's Day. Some Muslim countries such as Arabs prefer to do it a few days after giving birth. And will be popular in our local area when the children are about 13-15 years old by following the guidelines or the way that follows the Prophet. You have done it before and for the use of the term "becoming Islam" or circumcision. "Which word Mao Zayawi is used for non-Muslims.” Convert to Islam. As for the circumcision, it is a ritual that should be performed, while those who perform genital mutilation are Mudeen.

- Tradition of Guan Asura It is a folk tradition of Thai Muslims.

The word “Azurah” is Arabic. Refers to the 10th day of the month of Muharram. the first month of the Arabic calendar Villagers like Guan Azu to wait for each other this month. Therefore, it is called Bubo dessert, which is a dessert that is stirred and mixed together. Made to commemorate Azura day which has occurred since the time of Nabi Nuh (Noah), when the flood of the world occurred That there is nothing to eat, you can bring the assets that can be eaten together and make food for survival Some scholars claim that This Bubo Sura occurred during the al-Ahzab war during the time of Muhammad, when he was besieged and unable to communicate with the outside, so he had no food to eat. So he ordered that what he had eaten be brought together as food for his life as well. Therefore, it is not related to Islamic principles and is not a religious practice. Just remembering the history of the Prophet, making bubo sura is considered one of the traditions of Thai Muslims until now.

                    - funeral traditions 4 types of burial in Islam

1. Bathing the corpse Shahit is prohibited from bathing the corpse and praying. to bury the corpse because it is considered a good corpse in principle And if normal corpses, infant corpses, and sudden death corpses are bathed.

2 Wrapping the body: 1-3 layers of the male corpse, 5 layers of the female corpse.

3 Praying for the dead Ceremony must be at least 3 people.

4. Burial Thai Muslims will have only burial without cremation. The body will be placed to lie on the right shoulder side down. by facing Al-Kabah at Mecca, which is in the west of Thailand

                    - Zakat donation It's about making merit, not tradition. But it's a religious thing. By donating this Zakat, all Muslims donate their surplus assets to the poor. Those who are entitled to receive zakat are the poor, needy, government officials are appointed to collect zakat. Early Islamic converts But there is poverty The slaves promised by the capitalists to pay ransom must be set free.

          In addition, there are important days in Islam according to the popular beliefs of southern Thai Muslims.

1. On Friday , Muslim men must pray at the mosque. The ceremony will take place in the afternoon with

"Koteb" of the mosque is the reciter. Which, if not more than 3 times in a row, is considered Except those who are sick and have a fever

2. Fasting month   in the 9th month of the Arabic calendar. in order to see the hunger so that there will be a sympathetic mind

sympathize with others and is called the month "Ramadan", the fasting of Muslims, is therefore a religious ceremony that has content to purify the mind of the practitioner. By persevering against obstacles and hardships, tiring, in order to have the heart to be determined, firm and generous to each other. and focus on being able to practice throughout the year Not only Ramadan which is the key to living together in a society that requires assistance On Posor (fasting day), Muslims must fast, i.e. abstain from food and do not allow anything to enter the body from dawn until dusk for 1 month. 

3. Eid or Eid or Hari Rayoposo It is a day celebrated in Islam.

Today there will be activities such as dressing clean and neat. Join together to perform Eid prayers at the field or in the mosque. visit relatives Eat together, etc. Malay-speaking Muslims will call this day Hari Raya (Malay Pattani) or Hari Raya in Central Malay, meaning a big day or Eid (transliterated from Arabic). In Indonesia, it is called Hari le Baran Eid al-Fitr ritual It is practiced in all cities around the world. There are 2 Eid days in each year: 1. Eid al-Fitr (non-standard spelling Eid al-Fitr). After Eid prayer 2. Eidul Adha or spelled Eidul Adha On the 10th day of Dhul Hijjah, animals will be sacrificed. (Kurban) and giving food to relatives and friends. after namaz On the Eid day, there will be religious activities (Songkhla province, Pattani province, Narathiwat province, Yala province, Satun province mostly and other provinces accordingly. There is a principle that the Eid New Year ceremony It will be assembled in Malaysia, Brunei, Saudi Arabia, Qatar, Oman and other countries with large Muslim populations.

With the King of that country going to be the president himself, for Indonesia, there is a celebration as well. The government has determined that it is a public holiday for several consecutive days. It is customary for employers to give bonuses to employees during this festival. and allowed to travel back to their hometown

4. Eid-ul-AdhaIt falls on the 10th day of Dhul-Hijjah. which this year falls on November 16, 2010 (H.E. 1431) Eid al-Adha is an Arabic word derived from the word Eid, which means joyful, celebrated, and Adha means slaughtering animals. Therefore, Eid al-Adha means a day of celebration. action Slaughtering animals for sacrifice from Ibn Abbas said The Messenger of Allah or the Prophet said, On the day of Eid-ul-Adha there is no human loyalty. will be favored by Allah It is better than doing the Qur'an according to the history of Islam that appears in the Qur'an, Allah wants to test the faith of Prophet Ibrahim (or Abraham), so one night Allah made Prophet Ibrahim dreamed that he commanded him to slaughter Ishmael Your son was a sacrifice to him. Prophet Ibrahim took Ishmael to a certain place to obey Allah's orders. When he arrived at a place where the Prophet Ibrahim will be used as a place for slaughtering and preparing to slaughter Allah saw that Prophet Ibrahim was a believer who was ready to Truly obeying His commands He therefore commanded the Prophet Ibrahim to slaughter sheep or goats instead. your son Sacrificing animals is therefore one of the practices of the Hajj ceremony. This is to encourage Muslims to remember the heroic history of faith in God and sacrifice. Noble of Prophet Ibrahim and Prophet Ismail Qur'ban (Udhiyah) means slaughtering camels, Cow (buffalo), goat or sheep on the day of Eid Adha and Tasharik day (After Eid al-Adha 3 days) in order to get closer to Allah Al-Had is the cattle that were sacrificed to the Haram Makkah area. hoping for the merits of Allah Ta'ala Including livestock as compensation al-Udhiyah is a camel, ox or goat slaughtered during Eid Al-Adha in the hope of Allah's reward. Hta'ala Set the time for doing the Qur'an. Start slaughtering the Qur'an from the rising sun of the morning of Eid al-Adha (after prayer) until the time of Asri prayer on the 4th day of Eid for a total of 3 days (Eid al-Fitr). 1 Tasrik 3 days) but the best time to slaughter the Qur'an is that after the completion of the Eid al-Adha prayer, the slaughtering should be done by the owner himself. If giving to others to slaughter, they should look at the slaughter as well. The distribution of Qurban meat has a sunnah for the Quruan maker to eat the meat of the Qurban animals. and distributed to close relatives to the poor (and Muslims in general) But the best time to slaughter the Qur'an is after the completion of the Eid al-Adha prayer and the slaughtering should be done by the owner himself. If giving to others to slaughter, they should look at the slaughter as well. The distribution of Qurban meat has a sunnah for the Quruan maker to eat the meat of the Qurban animals. and distributed to close relatives to the poor (and Muslims in general) But the best time to slaughter the Qur'an is after the completion of the Eid al-Adha prayer and the slaughtering should be done by the owner himself. If giving to others to slaughter, they should look at the slaughter as well. The distribution of Qurban meat has a sunnah for the Quruan maker to eat the meat of the Qurban animals. and distributed to close relatives to the poor (and Muslims in general)

1xbetm.info hipas.info wiibet.com mariobet giriş restbetcdn.com
izmir escort
hacklink al hd film izle duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort dizi film izle tüp bebek merkezi crypter erotik film izle erotik film izle Free Porn Videos kitap alanlarcineperras.comhilarionbetاباحىاباحيEkrem abi güvenilir sitelersüs köpeğiDeneme bonusuBüyükçekmece EscortNişantaşı EscortBahçeşehir EscortFlorya EscortBetticket canl覺 ma癟 izle selcuksports deneme bonusu deneme bonusu veren siteler bahis siteleri jojobet http://www.iztacalco.cdmx.gob.mx/inicio/guvenilir-bahis-siteleri.html deneme bonusu deneme bonusu veren sitelerkareasbet güncel girişSbtech altyapılı bahis sitelerikareasbetsiyah bayrak aynadeneme bonusu veren sitelerkayaşehir escortdigital marketing agencyBetingodeneme bonusu veren sitelerGüvenilir bahis siteleriesbetYabancı dizi izle